Jouw gegevens zijn altijd 100% veilig

Samen gaan wij voor tevredenheid

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouwbehandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe 100% mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:


 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit jouw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie, met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • De kosten van het consult.

Klachtrecht

Ik streef naar een transparante dienstverlening en doe mijn uiterste best om je naar tevredenheid te helpen. Mocht je onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van jou zelf. Door in gesprek te zijn en blijven kunnen we het samen oplossen. Komen we er niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die jou kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG.

Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en val ik onder hun Tuchtrecht.